تحلیل محتوای ادبیات مدیریت اسلامی با تأکید بر آثار منتخب
32 بازدید
محل نشر: فرهنگ مدیریت » پاییز 1384 - شماره 10 (52 صفحه - از 151 تا 202)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
حوزة مدیریت عرصة جولانگاه نظریه‌ها[2], تئوریها[3], دسته‌بندیها[4], مدلها[5], بنیادها[6], تحلیل‌ها[7], بررسی‌ها و نقدها و ارائه افکار و اندیشه‌های بزرگ و تحول آفرین است که اغلب این نگاهها با توجه به مقوله زمان و مکان عرضه می‌گردد. در این مقاله تلاش گردیده است تا با توجه به پیشینة نظری تحقیق و با استفاده از روش تحلیل محتوا به بررسی 20 اثر مدیریتی با موضوع و رویکرد مدیریت اسلامی پرداخته شود. یافته‌های این پژوهش و نتایج حاصله منتهی به چهار نمونه از چهارچوبهای اداراکی گردیده که در حقیقت بر مبنای محتوای کتابهای مورد مطالعه طراحی و ارائه گردیده است و با مراجعه به این آثار می‌توان این الگوهای مفهومی را بهتر درک نمود. اضافه بر این سعی شده است نگرشهای متفاوت به مقوله مدیریت اسلامی از منظرگاههای روایی, آیات, اخلاق, تطبیق و تحلیل مورد بررسی قرار گیرد و از عوامل مهم پرداختن به این مهم تنوع, تعدد و تحلیل‌های متفاوت منابع مدیریت اسلامی طی 2 دهه اخیر است. این پژوهش با هدف توسعه‌های کاربردی و با روش تحلیل محتوا و با رویکرد به انتخاب آثار شاخص این دو دهه صورت پذیرد. واژگان کلیدی: مدیریت, مدیریت اسلامی, نظریه, رویکرد روایی, رویکرد تطبیقی, مقایسه‌ای, رویکرد ادبی واخلاقی. رویکرد تاریخی, تحلیل محتوا