ارائه الگوی مدیریت بومی مبتنی بر دیدگاه امام علی (ع) با استفاده از مدل مفهومی سه شاخگی
31 بازدید
محل نشر: فرهنگ مدیریت » بهار 1384 - شماره 8 (46 صفحه - از 101 تا 146)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله تلاش گردیده تا با توجه به پیشینه نظری تحقیق و با استفاده از مدل سه شاخگی (3c) که شامل ابعاد «ساختاری, Co-structure», زمینه‌ای «context», «محتوایی content» است, 11 سازه طراحی و برای سازه‌های طرح شده با عنایت به مبانی نظری و استنادات مدیریت علوی طبقه‌بندی متغیرها «مؤلفه‌ها» بر اساس همگنی آنها با هم در مدل (3c) حدود 48 متغیر استخراج و سپس کار تطبیق متغیرها با مدل (3c) همراه با منابع و مصادر صورت گرفته و پرسشنامه دولیکرتی وضع مطلوب و وضع موجود طراحی گردید. و پیش از اجرای مدل مراحل زیر طراحی گردید. 1 – اعتبار بخشی (ساختاری) با استفاده از نظرات صاحبنظران مدیریتی جهت تطابق سازه‌ها و متغیرهای مدل پیشنهادی 2 – اعتبار بخشی (محتوایی) با استفاده از نظرات صاحبنظران حوزوی در جهت تایید الهام‌گیری درست از مصادر استخراج شده 3 – اعتبار بخشی مدل و پرسشنامه از طریق مطالعه و آزمون بصورت (Pilot study) توسط 20 تن از متخصصین و صاحبنظران, با استفاده از فرمول نمونه‌گیری برای تعیین حجم نمونه از آزمون فرضیه برای یک نسبت در جامعه (برای جامعه‌ای نامشخص و تا حدودی نامحدود) که روشی کاملاً علمی و معتبر است اقدام شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه به سبک لیکرت و مصاحبه خبرگی برای اعتبار سنجی اولیه مولفه‌های مدل است. اطلاعات جمع‌آوری شده بوسیله نرم‌افزار رایانه‌ای (Spss) مورد آزمون آماری (خی 2) قرار گرفت و مدل پیشنهادی پژوهش که مشتمل بر اساس 3 بعد ساختار, زمینه و محتوا و 48 مؤلفه است, با متغیرهای پیشنهادی مورد تأیید علمی قرار گرفت. یافته‌های مدل و نتایج این پژوهش در سه مقوله فوق‌الذکر تدوین گردیده, درجه تناسب آن با نظام مدیریتی کشور محرز علمی گردیده است لذا برای نظام فعلی مدیریت کشور ما توصیه می‌شود و کاربست آن موجب ارتقای کیفی نظام مدیریت کشور خواهد گردید