در آمدی بر استاندارد سازی منابع انسانی در آموزش و پرورش
29 بازدید
محل نشر: روانشناسی و علوم تربیتی(دانشگاه تهران) » پاییز و زمستان 1383 - شماره 69
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
هدف این مقاله جستارگشایی در خصوص استانداردسازی منابع انسانی در آموزش و پرورش است. امروزه حرکت کیفی به سمت آموزش‏های بهینه و کارآمد در نظام‏های تعلیم و تربیت امری بدیهی و ضروری به شمار می‏رود، زیرا یکی از عوامل مهم پیشرفت و توسعه هر جامعه‏ای اساسا منابع و نیروی انسانی و چگونگی تربیت آنهاست.نوشتار حاضر، با نگاهی به آموزش و پرورش به‏عنوان نظام اساسی در تربیت منابع انسانی، سعی در طرح مسئله دارد، زیرا ما در شرایطی هستیم که سیاستگذاران و رهبران آموزشی دغدغه اطمینان از آموزش‏های استاندارد را دارند و این اطمینان زمانی میسر است که معلم و منابع انسانی استاندارد شوند. لذا در این مقاله سعی شده است با استفاده از معتبرترین منابع و سایت‏ها در مورد مفهوم استاندارد و سابقه تاریخی آن در جهان و ایران بحث شود و سپس استانداردهای آموزشی و اصول هفت‏گانه استاندارد مورد مطالعه قرار گیرد. این بحث با تبیین نهضت استانداردهای آموزشی و شرایط اقلیمی دنبال می‏شود و به خوشه‏های فرهنگی در سطح آمایش سرزمین اشاره می‏گردد. در ادامه بحث به پنج مسئله در خصوص ضرورت آموزش مبتنی بر استاندارد در کشور پرداخته می‏شود و سپس صلاحیت‏های حرفه‏ای و چهار مدخل عمده در مقوله استانداردسازی مورد مطالعه و بررسی قرار می‏گیرند. سرانجام به هشت مدل مفهومی به عنوان درآمدی جهت ادامه بحث در آینده اشاره شده است.
آدرس اینترنتی