تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1374 
علوم تربیتی رشته مدریت اموزشی 
دانشگاه تهران، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی 
 
فوق لیسانس 
1376 
علوم تربیتی رشته مدیریت اموزشی 
دانشگاه تهران 
 
دکترا 
1380 
رشته مدریت اموزشی 
دانشکده علوم و تحقیقات تهران 
 
خارج